2016 թվականին հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

*-ով նշված են այն չափորոշիչները, որոնք վերանայվել են 2015թ.-ին, սակայն հաստատվել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով և պետական գրանցում ստացել 2016թ.-ին:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
*0611.01.4Համակարգիչների շահագործում0611.01.01.4Օպերատոր՝ համակարգչի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0713.02.4Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում0713.02.02.4 Արհեստավոր՝ էլեկտրասար-քավորոմների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0715.02.4Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ0715.02.01.4Դարբին Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0732.06.4 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ0732.06.02.4 Հյուսն Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*1013.03.4Խոհարարական գործ1013.03.01.4Խոհարար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0411.01.4 Հաշվապահություն0411.01.01.4 Հաշվետար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0412.01.4Ֆինանսներ0412.01.01.4Գանձապահ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0714.02.4Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում0714.02.02.4Էլեկտրամեխանիկ՝ վերելակների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0715.03.4Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա0715.03.01.4Գազաեռակցող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.07.4Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա0721.07.06.4Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ապարատավար-օպերատոր Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0723.02.4Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա0723.02.02.4Մանող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0724.01.4Օգտակար հանածոների հարստացում0724.01.01.4Օպերատոր՝ հանքաքարի հարստացման կայանքի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0728.01.4Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում0728.01.02.4Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում0732.04.05.4 Ծեփագործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0732.10.4Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում0732.10.01.4Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
*0713.01.5Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր0713.01.01.5Տեխնիկ՝ Էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0715.11.5Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն0715.11.01.5Տեխնիկ՝ մետաղների ձուլման գործընթացի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0716.11.5Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաներիև սարքավորումների շահագործում0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրասնսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0718.01.5Մեխատրոնիկա0718.01.01.5Տեխնիկ-մեխատրոնիկ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
*0738.05.5Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում0738.05.01.5Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0322.01.5Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ0322.01.01.5Արխիվավար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0413.05.5Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում0413.05.01.5Մենեջեր՝ հյուրանոցների և զբոսաշրջային համալիրների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0413.07.5Հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպում0413.07.01.5Մենեջեր՝ հասարակական սննդի սպասարկման կազմակերպման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0416.01.5Առևտուր0416.01.01.5Կոմերսանտ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0714.05.5Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)0714.05.01.5Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի) Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.03.5Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն0721.03.01.5Տեխնոլոգ՝ խմորման արտադրության և գինեգործության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.06.5Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա0721.06.01.5Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքի արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0728.09.5Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)0728.09.01.5Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման Մոդուլային ծրագիր (Ոչ-պարենային) Մոդուլային ծրագիր (Պարենային) Որակավորման նկարագիր
0911.01.5Ատամնատեխնիկական գործ0911.01.01.5Ատամնատեխնիկ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0923.02.5Սոցիալական աշխատանք0923.02.01.5Սոցիալական աշխատող Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր