2016թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա- գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0214.01.4Ոսկերչություն0214.01.02.4Մշակող՝ կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարերի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0713.03.4Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում0713.03.02.4Սպասարկող՝ ենթակայանների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0714.01.4Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում0714.01.01.4Փորձարկող՝ էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0732.07.4Ճանապարհաշինարարա-կան և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում0732.07.02.4Օպերատոր՝ բուլդոզերի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0913.01.4Հիվանդի ընդհանուր խնամք0913.01.01.4Կրտսեր բուժքույր/բուժեղբայր/ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր