2017 թվականին հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2017 թվականին հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.03.4Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն0721.03.01.4Գինեգործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.07.4Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա0721.07.06.4Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ապարատավար-օպերատոր Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.07.08.4 Պանրագործ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.01.4Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում0811.01.01.4Ֆերմեր՝ գյուղատնտեսական արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0821.02.4Պարտեզապուրակային գործ0821.02.01.4Այգեպան Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
1041.03.4Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում1041.03.01.4Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Միջին մասնագիտական կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.02.5Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա0721.02.01.5Տեխնոլոգ՝ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.03.5Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն0721.03.01.5Տեխնոլոգ՝ խմորման արտադրության և գինեգործության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0721.08.5Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա0721.08.01.5Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի արտադրության Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.01.5Գյուղատնտեսագիտություն0811.01.01.5Գյուղատնտես Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.02.5Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում0811.02.01.5 Ֆերմեր Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.03.5Ջերմատնային տնտեսություն0811.03.01.5Տեխնիկ-ագրոնոմ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.04.5Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն0811.04.01.5Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.05.5Հողաշինարարություն0811.05.01.5Տեխնիկ-հողաշինարար Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.06.5Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա0811.06.01.5Տեխնիկ-ագրոնոմ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.07.5Անասնաբուժություն0811.07.01.5Կրտսեր անասնաբույժ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.08.5Անասնաբուծություն0811.08.01.5Անասնաբույծ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0811.09.5Մեղվաբուծություն0811.09.01.5Մեղվաբույծ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր
0831.01.5Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն0831.01.01.5Ձկնաբույծ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր