Հայտարարություններ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

«Որակավորումների բարելավում ավելի լավ աշխատատեղերի համար» Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում 2017 թվականից ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնը սկսում է գյուղատնտեսական մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և վերանայման գործընթացը:

Այդ նպատակով ստեղծվելու է գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների տվյալների տեղեկատվական բազա:

Դիմողները պետք է ունենան առնվազն երեք տարվա մասնագիտական դասավանդման, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրերի և պլաների մշակման և այլ իրավական փաստաթղթեր մշակելու աշխատանքային փորձ:

Հետաքրքրվողնեը կարող են ուղարկել ինքակենսագրություն (CV) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ mkuzakinfo@gmail.com:

Հարցերի համար զանգահարել 010 57 21 11

2017Թ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼԻՔ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈւՆՈՒՄ

2017թ. ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից նախատեսվում է կազմակերպել ՄԿՈՒ ոլորտի համար նախատեսվող ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի մշակման և հրատարակման աշխատանքներ:

Ձեռնարկների և այլ ուսումնական նյութերի ստեղծման հայտերը (թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով) ներկայացվում են ՄԿՈՒԶԱԿ.

 • հայտում նշվում են ուսումնական նյութի անվանումը, հեղինակը (հեղինակային կազմ), բովանդակության համառոտ նկարագրությունը և առաջարկի հիմնավորումը:
 • դիմում-առաջարկները մինչև սույն թվականի փետրվարի 1-ը կարող են ներկայացվել ՄԿՈՒԶԱԿ՝ գրության բնօրինակով կամ  էլեկտրոնային հասցեով՝ mkuzakinfo@gmail.com, գրության PDF տարբերակով: (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 67, 4-րդ հարկ, 405 սենյակ, հեռ. 57-21-11, համակարգող` Լուսինե Պետրոսյան):
 • սահմանված ընթացակարգի համաձայն` ձեռնարկների և ուսումնական նյութերի հայտերը ՄԿՈՒԶԱԿ-ը ներկայացնում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, այնուհետև ՄԿՈՒ զարգացման ազգային խորհրդի կողմից հավանության արժանացած ձեռնարկների և ուսումնական նյութերի ցանկը ներկայացվում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հաստատմանը:
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատվելուց հետո ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից կիրականացվեն ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի ստեղծման և հրատարակման աշխատանքները
 • ուսումնական ձեռնարկներին և ուսումնամեթոդական նյութերին ներկայացվող պահանջները կներկայացվեն ընտրված հեղինակներին` համապատասխան պայմանագրի կնքման ժամանակ:

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2016» ՄՐՑՈՒՅԹԸ

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

 1. Ոսկերչություն
 2. Խոհարարություն
 3. Նորաձևության տեխնոլոգիա

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք`

 1. մասնագիտական մոդուլներից ունեն 80% գերազանց կամ լավ առաջադիմություն,
 2. ունեն անգլերեն լեզվի առնվազն լավ իմացություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. ինքնակենսագրություն (CV),
 2. տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի ուսումնառության տարվա և ուսման առաջադիմության վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
 3. երաշխավորական 3 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների ինչպես նաև մասնագիտական հանդիսացող առարկաների դասավանողների կողմից,
 4. 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 407 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67, հեռ.57-21-11), մինչև ս.թ. մայիսի 6-ը:

Մրցույթի նախնական փուլը տեղի կունենա ս.թ. մայիս ամսվա առաջին տասնօրյակում (օրվա և տեղի վերաբերյալ կտեղեկացվի լրացուցիչ):

Դիմորդները պետք է հաղթահարեն հետևյալ փուլերը`

 1. Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
 2. Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն լեզվի իմացության աստիճանը:

Տվյալ մասնագիտության Աշխարհի հմտություններ կազմակերպության ազգային փորձագետի կողմից` մրցույթի նախնական փուլը հաղթահարելու վերաբերյալ երաշխավորություն ստանալու դեպքում ուսանողը կմասնակցի ազգային մրցույթի հիմնական փուլին (նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջները կցվում են):

Ազգային մրցույթը կկայանա մայիս ամսվա ընթացքում (մանրամասները կտեղադրվեն կայքում՝ ազգային փուլից առաջ):

Նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջները՝

2016Թ. ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԵԼԻՔ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

2016թ. ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպվում են ոլորտի համար նախատեսվող ուսումնական ձեռնարկների և ուսումնամեթոդական նյութերի մշակման և հրատարակման աշխատանքներ:

2016թ. ուսումնական ձեռնարկների տպագրման հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ՄԿՈՒ զարգացման կենտրոնի տնօրենին ներկայացնել գրություն՝ անհատ քաղաքացու կամ ուսումնական հաստատության տնօրենի անունից:

Գրության մեջ պետք է նշվի առաջարկվող ձեռնարկի անվանումը և հիմնական բովանդակությունը՝ համապատասխան հիմնավորումներով:

Ձեռնարկը պետք է համապատասխանի կից ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի պահանջներին:

Դիմում-առաջարկները մինչև սույն թվականի փետրվարի 1-ը  կարող են ներկայացվել ՄԿՈՒԶԱԿ՝ գրության բնօրինակով կամ  էլեկտրոնային հասցեով՝ mkuzakinfo@gmail.com, գրության PDF տարբերակով: (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 67, 4-րդ հարկ, 405 սենյակ, հեռ. 57-21-11):

ՀԻՇԵՑՈՒՄ՝ 2016Թ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1058-Ն հրամանով հաստատվել է «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների  դասախոսների և արտադրական ուսուցման վարպետների վերապատրաստման կարգը», որի 13-րդ կետի համաձայն՝ տնօրենը, տվյալ տարվա մինչև հունվարի 30-ը ներառյալ, մանկավարժական աշխատողների 20%-ի անվանացանկ /զբաղեցրած պաշտոնը, կոնտակտային տվյալները/ ներկայացնում է վերապատրաստող կազմակերպություն՝ ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն:

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄՐՑՈՒՅԹԸ

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

 1. Մեխատրոնիկա
 2. Վեբ դիզայն
 3. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք`

 1. սովորում են երկրորդ կամ երրորդ կուրսում,
 1. մասնագիտական մոդուլներից ունեն 80% գերազանց կամ լավ առաջադիմություն,
 1. ունեն անգլերեն և ռուսերեն լեզուների առնվազն լավ իմացություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. ինքնակենսագրություն (CV),
 2. տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի ուսումնառության տարվա և ուսման առաջադիմության վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
 3. երաշխավորական 3 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների ինչպես նաև մասնագիտական հանդիսացող առարկաների դասավանողների կողմից,
 4. 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 407 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67, հեռ.57-21-11), մինչև ս.թ. նոյեմբերի 18-ը:

Մրցույթի նախնական փուլը տեղի կունենա ս.թ. նոյեմբերի 20-ին, ժամը՝ 15.00-ին Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում (ք. Երևան, Մամիկոնյանց 52):

Դիմորդները պետք է հաղթահարեն հետևյալ փուլերը`

 1. Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
 2. Գործնական առաջադրանք, որը կպահանջի կատարել մասնագիտությանն առնչվող որևէ գործողություն:
 3. Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն ու ռուսերեն լեզուների իմացության աստիճանը:

Մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից` մրցույթի նախնական փուլը հաղթահարելու վերաբերյալ երաշխավորություն ստանալու դեպքում ուսանողը կմասնակցի ազգային մրցույթի հիմնական փուլին (նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջները կցվում են):

Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով հաղթող կճանաչվի մեկական ուսանող:

Ազգային մրցույթը կկայանա Երևանում՝ 2015թ. նոյեմբերի 27-28-ին (մանրամասները կտեղադրվեն կայքում՝ ազգային փուլից առաջ):

Հայտերն ընդունվում են ս.թ. նոյեմբերի 9-ից:

Տեղեկանքի ձև

Նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջներ

2015թ հրատարակվելիք ձեռնարկների հայտերի ընդունում

2015թ. ուսումնական ձեռնարկների տպագրման հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ՄԿՈՒ զարգացման կենտրոնի տնօրենին ներկայացնել գրություն՝ անհատ քաղաքացու կամ ուսումնական հաստատության տնօրենի անունից:

Գրության մեջ պետք է նշվի առաջարկվող ձեռնարկի անվանումը և հիմնական բովանդակությունը՝ համապատասխան հիմնավորումներով:

Ձեռնարկը պետք է համապատասխանի կից ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի պահանջներին:

Դիմում-առաջարկները կարող են ներկայացվել ՄԿՈՒԶԱԿ՝ գրության բնօրինակով կամ  էլեկտրոնային հասցեով՝ mkuzakinfo@gmail.com, գրության PDF տարբերակով: (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 67, 4-րդ հարկ, 405 սենյակ, հեռ. 57-21-11):

Հայտարարություն

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնական նպատակներն են աջակցել նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգի զարգացմանը, բարեփոխումներին և արդյունավետության բարձրացմանը:

Կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում, ի թիվս այլ գործառույթների, իրականացնում է ՄԿՈՒ ոլորտի հետազոտության, օրենսդրական ակտերի, պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և վերանայման, մոդուլային ծրագրերի և ուսումնական պլանների մշակման, մոնիթորինգի իրականացման  աշխատանքներ:

Կենտրոնը առաջիկայում նախատեսում է ընդլայնել իր գործունեությունը և աշխատանքային խմբերում ընդգրկվող հետևյալ ոլորտների մասնագետների շրջանակը.

 • կրթություն
 • հումանիտար գիտություններ և մշակույթ
 • բիզնես, իրավունք և սոցիալական գիտություններ
 • բնական գիտություններ
 • տեխնիկական միջոցներ, մշակող արդյունաբերություն և շինարարություն
 • գյուղատնտեսություն
 • առողջապահություն և սոցիալական պաշտպանություն
 • ծառայությունների մատուցում և այլ ոլորտներ

Դիմողները պետք է ունենան առնվազն երեք տարվա մասնագիտական դասավանդման, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրերի և պլաների մշակման և այլ իրավական փաստաթղթեր մշակելու աշխատանքային փորձ:

Հետաքրքրվածնեը կարող են ուղարկել ինքակենսագրություն (CV) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ mkuzakinfo@gmail.com:

Հարցերի համար զանգահարել 010 57 21 11 ՄԿՈՒ զարգացման ծրագրերի բաժին:

Նորություններ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՄԿՈՒԶԱԿ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ

Տեղեկացնում ենք, որ ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնի պաշտոնական կայքէջում տեղադրվել է «Էլեկտրոնային ուսուցման ներածություն» առցանց դասընթացը,

Աշխատաժողով. Միջազգային առաջավոր փորձը ներդրվում է գյուղատնտեսական կրթության բնագավառում

20842157_2132702246957058_6841620753821286508_n

2017թ. Օգոստոսի 18-ին Ծաղկաձորում մեկնարկել է «ՄԿՈւ զարգացում Սյունիքի մարզում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երկօրյա աշխատաժողովը, որը նախաձեռնել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը և «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն։

ՆԱՐՎԱՅԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԸ ՀԱՅ-ՀՈՒՆԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

11

2017թ. հունիսի 28-ին Հայ-հունական քոլեջ այցելեց Նարվայի (Էստոնիայի Հանրապետություն) մասնագիտական ուսումնական կենտրոնի պատվիրակությունը՝ կենտրոնի տնօրեն Ելենա Լոխմատովայի գլխավորությամբ: