2020թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտության անվանումՈրակավորման դասիչՈրակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0714.02.4«Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում»0714.02.04.4Հրաման «Մոնտաժող՝ էլեկտրական վերելակների» Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0715.04.4 Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա0715.04.02.4Հրաման Օպերատոր՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր
0732.09.4 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում0732.09.01.4Հրաման Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների Մոդուլային ծրագիր Նկարագիր